Đăng nhập hệ thống


- Thông báo: Phần mềm đã được cập nhật biểu mẫu theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội
- Đề nghị: Các cán bộ liên hệ với quản trị hệ thống của đơn vị cập nhật Thông tin đường dây nóng: Số điện thoại, địa chỉ email của cán bộ một cửa và cán bộ phụ trách bộ phận một cửa vào phần mềm
- Các yêu cầu cần được hỗ trợ đề nghị đơn vị liên hệ về: Trung tâm CNTT Hà Nội - ĐT: 04.35123053 - email: ttcntt_sotttt@hanoi.gov.vn.
footer